Word vežba – formatiranje

Preuzmite vežbu za formatiranje u word-u

Formatiranje teksta-vežba

Advertisements

Računarski sistem

 

Računarski sistem čine: Računar (centralni procesor(CPU) + glavna memorija) i periferni uređaji

Računarski sistem možemo podeleti i na:

 • Hardver- koji čine svi fizički delovi računara (matična ploča, procesor itd.). U hardver ne spadaju programi i operativni sistem
 • Softver – svi podaci (programi, muzika, filmovi…) zapisani na nekom nosiocu podataka (hard disk, CD, DVD, disketa…)

Delovi PC računara

 • Kućište – deo računara u kome su smešteni mnogi hardverski uređaji. Napajanje sa raznim konektorima za Hard disk, CD Rom, Flopi…
 • Matična ploča (mother board) – povezuje sve delove računara.
 • CPU (centralna procesorska jedinica – mikroprocesor).

Brzina rada procesora izražava se u megahercima i gigahercima.

Glavni delovi procesora su registri, arimetičko logička jedinica (ALU)  i upravljačka jedinica.

Vodeći proizvođači procesora su firme INTEL i AMD

Unutrašnja memorija (ROM i RAM)

 • ROM (Read Only Memory) – memorija čiji sadržaj može samo da se pročita. Par čipova na matičnoj ploči u kojima se nalazi program BIOS koji proverava ispravnost svih uređaja i daje nalog za učitavanje operativnog sistema u RAM memoriju. U njemu možemo podesiti rad svakog uređaja (hardvera).
 • RAM memorija (Random Acess Memory), prihvata sve programe koje trenutno koristimo u radu (Windows i ostale programe). Od brzine i kapaciteta ove memorije u mnogome zavisi brzina rada računara.
 • Kapacitet je ukupna količina podataka koja može da stane u neku memoriju
 • Portovi (serijski, paralelni, USB)

Periferni uređaji dele se na:

 • Ulazne uređaje
 • Izlazne uređaje
 • Ulazno – izlazne uređaje
 • Spoljnu memoriju (uređaji za memorisanje podataka)

Pojam informatike

Pojam informatike

Reč informatika nastala je od dve francuske reči: information (informacija) i automatique (automatski) – Filip Drajfus 1962

Definicija informatike

 • Informatika je nauka koja se bavi prikupljanjem, obradom, skladištenjem i prenosom podataka kao i korišćenjem informacija.
 • Informatika je nauka koja se bavi automatskom obradom podataka

 Razvoj računarske tehnologije

 • Mehaničke računarske mašine:
 • Mašina za sabiranje – Paskal 1641. god
 • Mašina sa 4 osnovne operacije – Lajbnic
 • Elektronski računari:

MARK I – prva računarska mašina

ENIAC – korišćen u vojne svrhe

UNIVAC I – prvi računar namenjen komercijalnim svrhama 1954. god.

Generacije elektronskih računara

Procesorska jedinica

Eksterni nosioci podataka

I generacija

Elektronske cevi

Bušene kartice

II generacija

Tranzistori

Magnetne trake

III generacija

Integrisana elektronska kola

Magnetni diskovi

IV generacija

Mikročipovi

Optički diskovi

Personalni računari (PC)

Prvi personalni računar napravila je firma IBM. PC XT 8080 (oznaka mikroprocesora)

Mikroprocesor

Glavni deo računara koji preko magistrale podaka komunicira sa ostalim uređajima. Od njega najviše zavisi brzina rada računara.